Ludus Web

Studie- og ordensregler for TH. LANGS HF & VUC

Studie- og ordensregler

Alle skoler der udbyder en gymnasial ungdomsuddannelse og almen voksenuddannelse skal have et studie- og ordensreglement. Reglerne handler helt grundlæggende om, at man som elev eller kursist på skolen skal være studieaktiv, og bidrage positivt til fællesskabet.

Skolens studie-ordensregler, som du finder nedenfor, tydeliggør skolens forventninger til elevernes og kursisternes:

-studiemæssige forhold i relation til deres uddannelse, herunder mødepligten, pligten til aktiv deltagelse i undervisningen og regler om og procedurer for institutionens indgriben over for elevers fravær og forsømmelser (studieregler).

-orden og samvær i forbindelse med undervisningen, på institutionen og uden for institutionen (ordensregler).

-regler vedrørende snyd og lignende, herunder med skriftligt arbejde og ved prøverne.

Herudover beskriver studie- og ordensreglerne de nærmere procedurer for institutionens håndtering af overtrædelser af disse regler.

Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser som du kan læse her. og bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen) § 30, som du kan læse her.

På TH. LANGS HF & VUC lægges der vægt på, at almindelige regler for god opførsel i alle forhold gælder både på skolen og udenfor institutionen.
Elever og kursister er forpligtede til at rette sig efter skolens personale, når det anviser, at reglerne for god opførsel skal overholdes.
På THL tager studie- og ordensreglementet udgangspunkt i skolens værdier:

- Faglighed

- Fællesskab

- Mangfoldighed

- Respekt for den enkelte.

Nedenfor kan du læse nærmere om de enkelte områder, herunder skolens regler vedr. fravær, snyd, rygning, rusmidler, IT-regler og anti-mobbepolitik. Under de enkelte punkter vil der være en kort præsentation, og du kan læse mere om de enkelte punkter ved at klikke på ”læs mere”.

Det er meget vigtigt, at du orienterer dig grundigt i studie-og ordensreglementet, så du er bevidst om skolens forventninger til dig og spillereglerne for at være elev på skolen. Er du i tvivl om noget, skal du henvende dig til en fra ledelsen. I det følgende vil ”elev” dække over både ”elev” og ”kursist”.

Studieregler

På TH. LANGS HF & VUC gælder følgende regler vedrørende elevernes studiemæssige forhold:
Vi forventer, at du er studieaktiv. Det indebærer, at du:

- Møder velforberedt og rettidigt til alle timer.

- Deltager aktivt i den del af undervisningen, som kræver din fysiske tilstedeværelse. Det gælder, uanset om undervisningen foregår på eller uden for institutionens område, herunder ved ekskursioner, studieture m.v.

- Overholder aftalte frister for aflevering af skriftlige opgaver.

- Afleverer besvarelser, der kvalitativt lever op til det pågældende faglige niveau.

- Deltager aktivt i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning.

- Deltager fuldt ud i terminsprøver, årsprøver og andre prøver og eksaminer.

- Orienterer dig i skolens pædagogiske IT-værktøjer om skema(ændringer), fravær, beskeder mm.

- Melder afbud i forbindelse med sygdom og generelt angiver fraværsårsag i LUDUS

- Medvirker aktivt, hvis du er tildelt en studiestøttelærer, mentor, eller lignende.


Aflevering af opgaver
Skriftlige opgaver skal afleveres rettidigt og leve op til de krav til form, indhold og niveau, som læreren har angivet. Er du i tvivl om noget, skal du henvende dig til din lærer i god tid inden deadline. Bliver du undtagelsesvist forhindret i at aflevere rettidigt, skal du straks henvende dig til din lærer om dette og aftale et nyt afleveringstidspunkt.

I forbindelse med gruppeopgaver forventes det, at du yder din del.

Skriftligt fravær kan medføre sanktioner på lige fod med fysisk fravær, eller anden manglende studieaktivitet.

Plagiat og anden snyd

Alle former for afskrift efter andres besvarelser, sider på nettet eller andre typer af forlæg betragtes som plagiat, dvs. snyd. Det er tilladt at lave få korte citater fra sådanne materialer, men det kræver, at det er tydeligt angivet med kursiv eller citationstegn (”..”) og med tydelig henvisning til den pågældende kilde. Det gælder også, hvis du anvender eget materiale, der allerede har været bedømt.

Hvis du snyder med aflevering af de løbende skriftlige opgaver, kan skolen beslutte følgende:

- Første gang, og hvis afskriften er i begrænset omfang, får du en mundtlig advarsel af læreren.

- Er der tale om fuldstændig/næsten fuldstændigt plagiat, får du en skriftlig advarsel direkte.

- Anden gang medfører det en skriftlig advarsel i sanktionssystemet.

- Forsat snyd med aflevering af skriftlige opgaver/gentagelsestilfælde kan betyde, at du ikke indstilles til eksamen i det pågældende fag, og dermed ikke kan bestå den samlede eksamen.

Hvis du afleverer et tomt dokument eller en besvarelse af en anden opgave, betragtes opgaven som værende ikke-afleveret og vil således tælle med i dit fravær og blive betragtet som udtryk for manglende studieaktivitet. Det er derfor vigtigt, at du inden aflevering sikrer dig, at det er det rigtige dokument, du afleverer.

Snyd ved skriftlig eksamen
I forbindelse med skriftlig eksamen skal du med din digitale underskrift bekræfte at:

-Du har udarbejdet besvarelsen uden uretmæssig hjælp

-Du kun har brugt de tilladte hjælpemidler

-Du ikke har afleveret noget, som andre har udarbejdet

Hvis du under prøven foretager dig handlinger for at skaffe dig selv eller en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave, vil du blive bortvist eller tildelt karakteren -3. Det samme gælder, hvis du bruger ikke-tilladte hjælpemidler jf. eksamensbekendtgørelsen. Snyd ved eksamen behandles ikke efter skolens studie- og ordensreglement, men efter eksamensbekendtgørelsen. Du kan læse mere om denne her.

Ordensregler

Som elev på TH. LANGS HF & VUC skal du altid overholde almene normer for god orden og samvær, og sikre respektfulde relationer eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte. Herudover har alle elever pligt til umiddelbart og loyalt at efterfølge de konkrete anvisninger, som institutionen giver eleverne mundtligt eller skriftligt for at opretholde eller genoprette god orden på skolen.

I forbindelse med undervisning og udførelse af eksperimenter i laboratorie, har vi en særlig opmærksomhed på ordensreglerne. Af sikkerhedshensyn er det altså i disse sammenhænge særdeles vigtigt, at du nøje følger de anvisninger du får af læreren, og det vil være en skærpende omstændighed, hvis du overtræder reglerne i netop disse sammenhænge.

Det forventes, at du bidrager positivt til opretholdelse af god ro og orden, en god tone både på skolen og i forbindelse med skoleaktiviteter uden for skolens område.

Det indebærer, at du:
- Kommunikerer respektfuldt med alle.
- Ikke har tildækket øjne, næse og mund under deltagelse i undervisningen. Fri og uhindret kommunikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt.
- Ikke har en støjende eller på anden måde forstyrrende adfærd.
- Aldrig må anvende mobiltelefon, pc, og lignende i timerne, medmindre læreren har givet tilladelse.
- Bruger institutionens undervisningssprog (dansk, engelsk eller tysk) som det almindelige, fælles sprog i et samvær, der inkluderer alle respektfuldt.
- Ikke indtager mad i klasselokalerne.
- Rydder op efter dig selv i klasselokaler, kantinen og de åbne arealer, samt behandler skolens inventar mm på en respektfuld måde. Vær opmærksom på, at du har erstatningspligt i forhold til skolens ejendom og værdier.

Du må ikke:
- udøve vold eller udvise truende adfærd, begå tyveri eller anden grov kriminalitet.
- opsætte eller uddele materialer eller på anden måde give udtryk for synspunkter, der kan virke krænkende i forhold til andres køn eller religiøse/politiske/seksuelle orientering.
- tilskynde til ekstreme eller fundamentalistiske holdninger og adfærd.

Optagelse af undervisningen
Elever på TH. LANGS HF & VUC, eller andre der deltager i skolens aktiviteter, må ikke optage undervisningen uden lærerens og alle øvrige tilstedeværendes samtykke.
Det gælder både billeder, video og lydoptagelser, og omfatter såvel undervisning, fysisk og virtuelt, som eksamen.
Selv om der er givet samtykke fra alle tilstedeværende, må optagelserne ikke deles eller afspilles for andre, medmindre der særskilt er givet skriftligt samtykke fra samtlige personer som optræder på optagelserne. Hvis optagelserne kommer andre i hænde end vedkommende der har foretaget optagelsen, vil det fortsat være den person der har foretaget optagelsen, som er ansvarlig for den.

Samvær og god adfærd
Den vigtigste opgave for TH. LANGS HF & VUC er at drive skole og være med til at kompetenceudvikle mennesker. Der sker en udvikling og en almen dannelse af alle vore elever, og det er en opgave, vi skal være ydmyge overfor: for på THL bliver mennesker til og vi bringer dig videre.

Vi respekterer fuldt ud princippet om politisk og religiøs frihed, men anser udøvelse af disse for en personlig og privat sag. Derfor kan religionsudøvelse i udgangspunktet ikke finde sted på TH.LANGS HF & VUC. For at fremme mangfoldigheden vil skolen tilstræbe, at politiske og religiøse arrangementer altid afholdes med deltagelse af flere parter.

Særlige ordensregler på studieturen

På studieturen har alle deltagende, og i særlig grad lærerne, et udvidet ansvar for, at vi passer på hinanden. Når vi er i udlandet sammen, er det ekstra vigtigt, at der ikke opstår situationer, som går ud over den enkelte eller klassemiljøet, eller situationer der kan være farlige.

Hvis det skal fungere, at vi rejser sammen i en stor gruppe, og er sammen døgnet rundt i et fremmed land, så kræver det lidt ekstra af os alle sammen.

Derfor gælder følgende regler på studieturen
-Du må ikke være beruset på studietur.
-Du må ikke indtage alkohol på ud- og hjemrejsen, eller under dagens faglige program.
-Du må ikke købe alkohol på udrejsen.
-Du skal være hjemme på hotellet senest inden midnat, medmindre rejselærerne har programlagt aktiviteter efter midnat.
-Ingen må under nogen omstændigheder færdes alene. Man skal altid være mindst 3 sammen.
-Indtagelse og besiddelse af euforiserende stoffer af enhver art – og til enhver tid – er forbudt.

Det er de medrejsende lærere, som i de enkelte tilfælde vurderer, om der er tale om en overtrædelse af reglerne.

Overtrædelse af TH. LANGS HF & VUC’s studie- ordensregler på studieturen vil kunne medføre en eller flere af følgende sanktioner/konsekvenser:

-Mundtlig advarsel
-Skriftlig advarsel
-Bortvisning fra skolen i op til 10 dage fra hjemkomst
-I særlige tilfælde omgående hjemsendelse for egen regning, og eventuelt udmeldelse fra skolen

Det er de medrejsende lærerne som beslutter, hvilke konsekvenser (ikke nødvendigvis i ovenstående rækkefølge) der i givet fald bliver tale om.

Mobilpolitik

På den to-årige HF gælder særlige reglæer ud over dem som kan læses i afsnittet om ordensregler her på siden. De særlige regler kan læses hér.

Fraværspolitik

For alle elever og kursister, uanset ordning og uddannelse, på skolen gælder det, at skolen registrerer fravær/fremmøde. Registreringen foretages i Ludus.

Underviseren fører fravær i forbindelse med hvert undervisningsmodul, og i forbindelse med alle øvrige undervisningsaktiviteter, for eksempel ekskursioner, blokdage og foredrag.

Der gives kun fravær for den tid eleven eller kursisten faktisk har været fraværende, dog minimum 15 minutter. Det giver således ikke 100% fravær i en lektion eller et undervisningsmodul, hvis eleven reelt har været fraværende i for eksempel 30 minutter.

Bemærk at en elev/kursist også registreres fraværende, hvis vedkommende f.eks. deltager i Forsvarets Dag, er indkaldt som vidne i en retssag og så videre.

Alt fravær registreres dermed uden undtagelse. Visse typer fravær kan dog efterfølgende godskrives og fjernes, hvilket sker administrativt, og altså uden om den enkelte lærer:

Fravær der administrativt kan godskrives og fjernes

”Deltagelse i elevrådsmøder, herunder deltagelse i møder i faste råd […] i undervisningstiden sidestilles med deltagelse i undervisningen og registreres ikke som fravær. Mødernes tidsmæssige placering og udstrækning skal dog være aftalt med institutionens leder.” (Bekendtgørelse om elevråd…, § 10. Stk. 2.)

På TH. LANGS HF & VUC godskrives følgende typer fravær fra den almindelige undervisning:

1. møder i elevråd, kursistnævn, klimaråd og festudvalg, samt Theodoraner-/tutoraktiviteter. Deltagelse i anden undervisning på skolen, fx blokdage og POP.
2. vejleder- eller mentorsamtaler.

Referencer

De generelle retningslinjer er i øvrigt beskrevet Ministeriets vejledning for ’Registrering af fravær på gymnasiale uddannelsesinstitutioner’: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/love-og-regler/vejledning-lovgrundlag

Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse kan læses hér: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2367

Krænkende adfærd

Særligt om forebyggelse af krænkende adfærd, herunder mobning og seksuel chikane

Skolekulturen på THL skal være præget af gensidig respekt, tolerance, høj trivsel og tryghed. På THL accepterer vi ikke adfærd, der krænker andre.

Krænkende adfærd
Krænkende adfærd betyder, at et andet menneskes værdighed krænkes, og krænkelsen kan være af både fysisk og psykisk art. Der kan både være tale om aktive handlinger, og om at undlade at handle. Krænkende adfærd kan også være med baggrund i f.eks. etnicitet, religion, køn, seksualitet, alder eller handicap. Det er den enkeltes oplevelse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet for, om der foreligger krænkende adfærd. Det er således uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke fra afsenderens side.

Mobning
Krænkende adfærd kan også have karakter af mobning. At blive mobbet betyder, at man – regelmæssigt og over tid – udsættes for ubehagelig, nedværdigende eller sårende behandling fra én eller flere personers side, sådan at man oplever, at det er svært at forsvare sig. Mobning kan forekomme i både fysisk, verbal og skriftlig form – herunder elektronisk form (se i øvrigt afsnit om skolens kodeks for digital adfærd). Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller som enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

Seksuel chikane
Krænkende handlinger kan også være af seksuel karakter og defineres dermed som seksuel chikane. Seksuel chikane er enhver form for uønsket verbal, nonverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller virkning at krænke en persons værdighed.

Skolens håndtering af krænkende adfærd
Episoder, hvor elever og kursister oplever krænkende adfærd – herunder mobning eller seksuel chikane – håndteres efter følgende handleplan:

- Hvis du oplever krænkende adfærd, skal du tage kontakt til enten en lærer, studievejleder eller ledelsen. Rektor vil altid efterfølgende blive orienteret af den medarbejder, som du har henvendt dig til, og vil sikre, at sagen undersøges nærmere. Alle involverede parter behandles lige og respektfuldt, og alle sagsbehandlingsskridt håndteres sagligt.
- Du skal være opmærksom på, at vi ikke har mulighed for at gribe ind over for den person du klager over, medmindre du er villig til at stå frem med navn.
- Afhængigt at situationens alvor og karakter, beslutter ledelsen om den eller de person(er) du har klaget over, skal hjemsendes midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.
- I første omgang forelægges sagen for den der klages over. Sagen kan ikke holdes hemmelig for den klagen er rettet imod, men både du og den som klagen vedrører, vil altid blive orienteret, hvis det som en del af undersøgelsen er nødvendigt til at inddrage vidner.
- Når undersøgelsen er gennemført, vurderer rektor, hvorvidt der skal iværksættes sanktioner/straf som følge af sagen.

Hvis der skal træffes en formel afgørelse om en sanktion efter ordensreglerne, håndteres sagen i overensstemmelse med de forvaltningsretlige sagsbehandlingsregler om høring, begrundelse og evt. klagevejledning
Endelig kan udfaldet også være, at der iværksættes en mæglingsproces og at sagen efterbehandles med henblik på at sikre fornuftige relationer mellem de involverede i sagen
Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane sanktioneres efter princip om proportionalitet i øvrigt som beskrevet i THL’s ordensregler. Henvendelser fra elever vedr. medarbejdere, skal foregå efter retningslinjer vedr. klager beskrevet i THL retningslinjer herfor.

Konsekvenser ved overtrædelse af studie- og ordensreglerne

Du skal betragte det følgende som generelle retningslinjer, hvor skolen både vil vurdere den enkelte sag for sig og i videst muligt omfang vil anlægge et retfærdighedsprincip i behandlingen af alle elever. Nedenstående angiver derfor ikke et fast forløb vedrørende sanktioner, men er en oversigt over mulige sanktioner. Du har således ikke krav på at få bestemte sanktioner i en bestemt rækkefølge. Iværksættelse af evt. sanktioner sker i hvert enkelt tilfælde ud fra ledelsens helhedsvurdering af den enkeltes samlede situation.

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne vil kunne udløse en eller flere af følgende sanktioner:

- Mundtlig eller skriftlig tilrettevisning.
- Bortvisning fra undervisningstime.
- Skriftlig advarsel.
- Mistet SU. Lever du ikke op til studiereglerne, kan skolen erklære dig “ikke-studieaktiv”. Det kan betyde, at du midlertidigt mister din SU/SVU (hvis du er under 18 år, vil du blive indkaldt til en samtale sammen med dine forældre).
- Midlertidig bortvisning/tænkepause fra skolen i op til 10 dage. Registreres som fravær.
- Manglende indstilling til eksamen i et eller flere fag.
- Overflytning til anden klasse/hold.
- Udelukkelse fra konkrete arrangementer og aktiviteter ex fester og studieture.
- Underskrivelse af kontrakt med betingelser for at kunne fortsætte på THL.
- Samtale med din studievejleder eller en leder.
- Forbud mod i en nærmere bestemt periode at medbringe bestemte private genstande, herunder mobiltelefon og andre kommunikationsmidler, hvis skolen anser dette for værende begrundet ordensmæssigt eller pædagogisk.
- Midlertidig tilbageholdelse af en eller flere private genstande herunder mobiltelefon og lignende kommunikationsmidler. En sådan tilbageholdelse vil normalt være begrænset til højst et døgn. I en sådan situation vil du være forpligtet til at aflevere den pågældende genstand. I modsat fald kan skolen iværksætte sanktion i forhold til dette.
- Udskrivning (udmeldelse) af skolen.
- TH. LANGS HF & VUC har også mulighed for at nægte en elev oprykning til næste klassetrin i overensstemmelse med § 10 i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Midlertidig hjemsendelse og midlertidig begrænset adgang til institutionen, mens sagen behandles
Som led i behandlingen af en sag efter dette regelsæt kan TH. LANGS HF & VUC beslutte at hjemsende den pågældende elev midlertidigt eller at begrænse elevens adgang til institutionen midlertidigt, mens sagen undersøges nærmere.

Det kan for eksempel være:

- situationer, hvor det anses for påkrævet af hensyn til den almindelige retsbevidsthed på institutionen om overholdelsen af institutionens studie- og ordensregler. Dette kan f.eks. være tilfældet når det er anmeldt til politiet, at eleven har foretaget en voldelig, truende eller i øvrigt ulovlig handling, som kan have direkte betydning for ordenen og samværet på institutionen, og som i givet fald vil kunne medføre en permanent bortvisning.

- situationer, hvor det anses for påkrævet for at opretholde ordenen og samværet på institutionen og andre elevers og ansattes deltagelse i undervisningen

Betingede sanktioner
TH. LANGS HF & VUC kan træffe afgørelse om, at en konkret sanktion alene iværksættes, hvis eleven overtræder reglerne igen inden for en nærmere bestemt periode.

TH. LANGS HF & VUC kan også fastsætte vilkår for en betinget sanktion, som er pædagogisk begrundet, for eksempel:

- Inden en nærmere frist udbedrer eleven skadevirkningerne, der skyldes elevens overtrædelse af studie- og ordensreglerne.
- Inden en nærmere frist gennemfører eleven på en tilfredsstillende måde nærmere bestemte aktiviteter og lignende, som er egnede til at forebygge, at eleven gentager det skete

Røg- og tobaksfri skoletid

På THL er der røgfri skoletid. Røgfri skoletid betyder, at hverken medarbejdere, elever, kursister eller gæster i skoletiden må anvende tobaksrelaterede produkter, herunder produkter som e-cigaretter, vandpibe og snus. Det gælder på og uden for matriklen. Det gælder også i pauser og frikvarterer.

Rusmiddelpolitik

Rusmiddelpolitikkens formål er at forebygge problematisk rusmiddelforbrug og derved:

- Hjælpe elever og studerende til at gennemføre en uddannelse
- Sikre at sårbare elever og studerende bevarer kontakten til positive fællesskaber
- Påvirke rusmiddelkulturen blandt elever og studerende i retning af mindre forbrug
- Afklare forventninger og ansvar

THL har tilknyttet to medarbejdere fra Rusmiddelcenteret. De er på skolen hver fredag, hvor de står til rådighed for samtaler, vejledning mm. Der registreres ingenting i forbindelse med sådanne samtaler eller forløb.

Vær opmærksom på, at skolen kan få besøg af en narkohund, der laver stikprøver, og at du kan blive bedt om at deltage i en frivillig test. Det gælder både test vedr. alkohol og andre rusmidler. Hvis vi finder dig i besiddelse af ulovlige rusmidler, er skolen forpligtet på at anmelde dette til politiet.

Rektor vil i tilfælde af fund af rusmiddel træffe aftale om konsekvens. Det kan være bortvisning eller at indgå i forløb med en af vores rusmiddelkonsulenter for at kunne fortsætte på skolen.

Antimobbepolitik

På THL tager studie- og ordensreglementet udgangspunkt i skolens værdier:
- Rummelighed
- Faglighed
- Fællesskab
- Den enkelte kursist
suppleret med en forventning om, at vi møder hinanden med åbenhed, samarbejde og gensidig respekt.

Som en naturlig konsekvens af ovenstående betragter skolen enhver form for mobning som værende helt uacceptabel. Dette gælder uanset:

- om mobningen foregår mundtligt, skriftligt, handlingsmæssigt eller på de sociale medier
- om den retter sig mod elever, lærere eller andre ansatte

Du skal være særlig opmærksom på, at reglerne både gælder i og uden for skoletiden. Regler gælder i de situationer, hvor skolen vurderer, at din adfærd har haft direkte negativ indflydelse på undervisningsmiljøet herunder andre elevers psykiske arbejdsmiljø og mulighed for udvikling og læring.

Definiton på mobning

På THL anvender vi følgende definition fra Arbejdstilsynet:
“Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.” “De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.”

Mobning har mange former og udtryk og kan både være direkte og indirekte. Som eksempler på direkte mobning kan nævnes udskældning, råb, overfusning, grove drillerier, trusler eller manglende anerkendelse af personens arbejdsindsats.” Eksempler på indirekte mobning kan eksempelvis være mimik, hentydninger, sladder, bagtalelse, ignorering af en person. Begge dele kan foregå, når mobber og moppeoffer er fysisk til stede sammen eller kan foregå virtuelt på ex. de sociale medier. Du skal derfor være opmærksom på, at der ikke skelnes mellem, om mobningen foregår på skolen eller uden for skolen/skoletiden. Det afgørende er, at handlingerne bevirker en proces, hvor moppeofferet udstødes fra det sociale fællesskab, som en klasse, et hold og en skole udgør. Alle elever og ansatte har krav på et godt undervisnings- og arbejdsmiljø, fordi det er betingelsen for udvikling og læring. Også derfor er mobning helt uacceptabelt.

Formål med strategien

Formålet med strategien er at styrke det sociale fællesskab på THL og dermed skabe et godt og trygt undervisningsmiljø, der fremmer både den enkeltes og fællesskabets læring.

Ledelsen og medarbejderne vil forebygge mobning på følgende måde:

- Sikrer at eleverne har kendskab til studie- og ordensreglerne, herunder skolens antimobbestrategi
- Sikrer fællesskabsfremmende aktiviteter på tværs af klasser, årgange og afdelinger
- Gennemfører årlige undersøgelser af undervisningsmiljøet og drøfter resultaterne med elev- og kursistrådet og beslutter evt. nye forebyggende tiltag
- Er i løbende dialog med elev- og kursistrådet om trivslen på skolen
- Har pligt til gensidig information, hvis man bliver opmærksom på evt. problemer

Klasseteams og lærere vil forebygge mobning på følgende måde:

- Drøfter løbende den enkelte elevs og klasses trivsel
- Drøfter begrebet ”god klasserumskultur” med klassen/holdet
- Arbejder med begrebet ”digital dannelse” og bevidstheden om digitale spor
- Laver fællesskabsfremmende aktiviteter så som introforløb, ekskursioner og studietur og etablerer efter behov et klasseråd
- Inddrager straks kolleger, studiestøtteafdeling og ledelse, hvis man bliver opmærksom på evt. problemer

Klasser/hold/den enkelte elev vil forebygge mobning på følgende måde:

- Alle skal medvirke til at opretholde god tone også på de sociale medier
- Alle er forpligtet på aktivt at sige fra over for mobning og orientere en lærer, vejleder eller en fra ledelsen, hvis man bliver opmærksom på mobning eller mistanke om mobning uanset form, og uanset om det foregår på skolen eller uden for skolen
- Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke

Alle elever og ansatte på THL har et ansvar for, at skolen er et trygt sted at være og lære. Det betyder, at alle elever og alle ansatte har et ansvar for at forebygge mobning og reagere, hvis de får kendskab til mobning.

Handleplan hvis der sket mobning

Hvis en medarbejder selv observerer eller bliver gjort opmærksom på mobning eller mistanke om mobning, skal medarbejderen straks henvende sig til rektor enten direkte eller pr. mail.

Indenfor 10 arbejdsdage iværksætter rektor en handlingsplan med følgende trin:

1. Trin: En midlertidig handlingsplan i form af eksempelvis:• Indhentning af partsindlæg fra mobber og mobbeoffer
• Indhentning af udsagn fra evt. vidner
• Afdækning af den mobbedes behov i forhold til situationen
• Kontakt til den mobbedes forældre/støttepersoner
• Evt. midlertidig hjemsendelse af mobberen
• Orientering af klassens lærere og studievejleder

2. Trin: I samarbejde med lærere og vejleder udarbejder rektor en redegørelse for hændelsesforløbet. I den forbindelse indkaldes de involverede parter og evt. andre relevante personer til en afdækkende eller supplerende samtale med rektor.

3. Trin: Hvis det vurderes, at der er tale om mobning, udarbejder rektor – evt. i samarbejde med lærere og studievejleder – en konkret handlingsplan for det videre forløb. Handlingsplanen kan eksempelvis indeholde følgende elementer:
• Samtale med mobbeoffer og mobbe. Det kan ske hver for sig og/eller som en form for mediation
• Samtale med mobbeoffer og evt. støttepersoner
• Orientering af lærere, studievejleder, skolens psykolog og klasse med henblik på at forebygge lignende situationer
• Iværksættelse af evt. sanktioner i forhold til mobberen. Sanktionerne vil følge de retningslinjer, der er beskrevet under

Uanset form er mobning en overtrædelse af skolens studie- og ordensreglement og vil derfor blive sanktioneret.

Klagemuligheder

Hvis du oplever, at skolen ikke reagerer passende i forhold til mobning generelt eller i konkrete tilfælde, kan du i første omgang klage til skolens rektor, der videresender din klage til skolens bestyrelse. Hvis du ikke får fuldt medhold i din klage, sendes klagen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCMU) Læs mere her.

Særligt om IT

Alle skal udvise god og respektfuld digital adfærd og it-etik. Det er forbudt at anvende sociale netværk og medier på en måde, som kan opleves som krænkende og nedværdigende for elever, lærere og ansatte ved skolen. Det er fx forbudt at dele billeder af andre uden deres samtykke.

Retningslinjer for brugen af TH. LANGS HF & VUC’s computere/netværk

Der sker en central logning af både intern og ekstern nettrafik, hvoraf det fremgår hvem, hvornår og hvorfra kommunikationen er foretaget.
Det er således muligt at identificere en bruger, som har overtrådt gældende regler på nettet.
Ved overtrædelse af retningslinjerne forbeholder vi os ret til at lukke din konto, indtil der er foretaget en afklaring af hændelsesforløbet.

Som bruger på TH. LANGS HF & VUC’s net skal du vide følgende:

At du er oprettet med unikt brugernavn og adgangskode på det trådløse net og at al trafik på nettet, internt og på Internettet overvåges og logges. Det betyder at du ikke kan færdes anonymt på nettet.

At det – med mindre det udtrykkelig er en del af undervisningen – IKKE ER TILLADT AT:

- udlåne brugernavn/kode.
- kopiere, opbevare eller distribuere ikke undervisningsrelevante data på skolens pc.
- ændre pc’ens hardware/softwareopsætning.
- installere programmer.
- downloade eller spille via nettet.
- uploade andet end eget undervisningsmateriale til skolens maskiner.
- tilslutte udstyr til nettet (Skal godkendes af it-afdelingen).
- rundsende meddelelser som pop-ups.

At der ved overtrædelse af retningslinjerne kan ske følgende:

- Lukning af din konto, hvorved du mister adgang til det trådløse netværk.
- Politianmeldelse såfremt der er sket overtrædelse af lovgivningen.

Kunstig intelligens/tekstgenerering

AI-baseret tekstgenerering og former for AI-baserede hjælpemidler (kunstig intelligens)

Målet med uddannelse er, at man bliver dygtigere og mere vidende inden for en række fag og områder, at man bliver i stand til at håndtere mere komplekse problemer, end man kunne før, og at man opnår en høj grad af selvstændighed i forhold til, hvordan man opfatter verden omkring sig. Hvis det skal lykkes, er man selv nødt til at bearbejde og tænke over den information, man møder. Her hjælper det ikke at lade en computer gøre arbejdet for sig, eller at skrive af fra andre.

Hvad må du ikke?

- En besvarelse skal være dit eget selvstændige arbejde.
Det betyder bla. at du ikke må indsætte tekst eller andre elementer fra ChatGPT eller andre former for AI-baserede hjælpemidler i din besvarelse. Hvis du gør det, er der ikke længere tale om et selvstændigt stykke arbejde, og derfor vil der være tale om snyd.

- Til eksamen er det ikke tilladt at bruge en chatbot eller andre former for AI-baserede hjælpemidler.
Du må kun anvende de digitale hjælpemidler, som du kan se på undervisningsbeskrivelse, eller
som fremgår af selve opgaven.

Din underviser må godt afvise en skriftlig besvarelse, hvis der er begrundet mistanke om, at den helt eller delvist er AI-genereret. Også i forbindelse med eksamen kan skolen kan træffe afgørelse om snyd, uden at der er ”ubestridelige” oplysninger om, at der er snydt, eller at der foreligger en indrømmelse fra eksaminandens side.

Hvad må du godt?

Bemærk, at det følgende ikke gælder i forbindelse med eksamen.

Der er mange ting, som AI-baserede hjælpemidler kan bruges til. De kan være med til at gøre dig klogere og mere vidende, men det kræver, at du i forvejen har en vis viden for at kunne kontrollere de svar, du får, og at du selv arbejder aktivt videre med det. Det handler blandt andet om at forstå de underliggende begreber og idéer og have en forståelse af, hvordan forskellige parter kan have forskellige interesser i at fremstille viden på bestemte måder.

-Du må gerne bruge chatbotter og andre AI-baserede hjælpemidler til at søge information

-Du må gerne bruge AI-baserede hjælpemidler til at få eller videreudvikle idéer i forbindelse med dit skolearbejde.

Du skal være klar over, at AI-baserede hjælpemidler ofte tager fejl, selv finder på ting og er begrænsede i deres datagrundlag. Forhold dig derfor altid kritisk til den information du får fra AI-baserede hjælpemidler.

Eksempel på tilladt brug af AI-baserede hjælpemidler

I biologi har I lige haft om proteiner og aminosyrer. Du forstod ikke helt sammenhængen og beder derfor ChatGPT om at skrive en kort forklaring på begreberne. Du tjekker svaret med det materiale, I har fået udleveret på holdet og tager på den baggrund dine egne noter.

November 2023