Ludus Web

Kvalitetssystem og kvalitetsstyring

Formål med kvalitetsudvikling og resultatvurdering på TH. LANGS HF&VUC er bl.a. at styrke skolens værdigrundlag:

Skolens værdigrundlag

Et godt sted at lære og et godt sted at være, hvor værdierne: faglighed, fællesskab, mangfoldighed og respekt for den enkelte foldes ud og lever i det daglige samspil mellem elever/kursister og medarbejdere på skolen.

Evalueringerne skal være med til at styrke og udvikle de områder, som skolen som helhed vurderer som vigtige, og evalueringerne bruges til at udvikle den konkrete praksis på skolen, både med fokus på skolen som et fagligt uddannelsessted og med fokus på elevernes og kursisternes udvikling af menneskelige og sociale kompetencer. 

Da værdigrundlaget ikke alene handler om elever og kursister, men også om hele institutionen, bliver medarbejderudvikling og ajourføring af medarbejdernes kvalifikationer også et vigtigt område for kvalitetsudvikling.  

Skolens kvalitetssystem

Kvalitetssystemet er med til at tilvejebringe information og dokumentation for skolens praksis og sikre målopfyldelse over for elever og kursister/brugere, aftagere og undervisningsministeriet. 

Skolens kvalitetssystemet omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer inden for særlige nøgleområder. Nøgleområderne udvælges af bestyrelsen for det kommende år. Et af de primære/faste nøgleområder er evaluering af særlige faglige og pædagogiske indsatsområder.


Kvalitetssystemet sikrer kvalitetsudvikling og resultatvurdering af undervisningen. 

Skolens kvalitetssystem består af følgende områder: 

- Selvevaluering

- Målopfyldelse 2022-23

- Trivselsmålinger. Elevtrivselsundersøgelse 2021 (ETU). Se hele rapporten her.

- Oversigt over tværgående kompetencer

Kvalitetssikringsplanen indeholder evalueringer på flere områder:

Elever og kursister

- I tæt tilknytning til strategiarbejdet udvælges der årligt særlige strategiske fokusområder, der henholder sig til skolens strategiplan, som dækker alle skolens funktioner. 

- Der foregår løbende evalueringer af undervisningen og den enkelte elev og kursist. 

- Der afvikles periodiske evalueringer på to områder, dels den årlige trivselsundersøgelse blandt elever og kursister og trivselsundersøgelse blandt medarbejdere hvert tredje år. 

- Der kan foretages øvrige mindre evalueringer efter behov i løbet af skoleåret 

- Opgørelser af eksamenskarakterer, gennemførelsestal, optagetal og overgangsfrekvenser til videre uddannelser.

Medarbejdere

- Den enkelte medarbejders kompetencer og efteruddannelsesbehov i forhold til de konkrete arbejdsopgaver evalueres bl.a. gennem den årlige medarbejderudviklingssamtale. 

- Trivselsundersøgelsen blandt elever og kursister indeholder  den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering og  den lovpligtige APV gennemføres sammen med trivselsundersøgelsen blandt medarbejdere. Skolen anvender professionel kapital konceptet som trivselsmålingsværktøj.

Det er vigtigt, at kvalitetssikringen og evalueringsarbejdet foregår i et miljø af åbenhed og tillid. Dette kan sikres ved at inddrage de relevante grupper både til udformningen af evalueringerne og til fortolkningen af resultaterne.  

 

Skolens rektor har det overordnede ansvar for det faglige og pædagogiske arbejde, og er samtidigt overordnet ansvarlig for kvalitetsstyringen dette i tæt samspil med og vicerektor, studiestøtte- og VEU-chefen og skolens akademiske medarbejder, der samtidig er funktionsansvarlig for design og gennemførelse af evalueringer. 

Offentliggørelse

Data og anden information i relation til kvalitet skal være offentligt tilgængelig. 
I henhold til kvalitetsbekendtgørelsen skal opfølgningsplaner for selvevaluering af nøgleområder offentliggøres. 

Skolen offentliggør de evalueringer og handleplaner, der ikke er af intern karakter. 

- Evaluering af nøgleområder offentliggøres. 

- Evaluering af medarbejderkompetencer offentliggøres, dog uden konkrete navne. 

- Evaluering af undervisning på de enkelte hold offentliggøres ikke. 

- Alle karakterer offentliggøres. 

- Elevtrivselsundersøgelse (ETU) offentliggøres, 

- Medarbejdertrivselsundersøgelsen offentliggøres ikke. 

- En del af de mindre evalueringer er ofte af intern karakter med vurderinger af konkrete, detaljerede procedurer og arbejdsfordelinger i administrationen, hvorfor de ikke har en form, der er velegnet til offentliggørelse. 

Der henvises til eksterne evalueringer og undersøgelser, som er relevante for skolens indsatsområder. Det kan være undersøgelser udgivet af bl.a. Evalueringsinstituttet.

Grundlag for kvalitetsudvikling og resultatvurdering

En gang årligt udarbejdes en skriftligt opfølgningsplan. Opfølgningsplanen tager afsæt i den årlige gennemførte selvevaluering . 

Opfølgningsplan skal indeholde;

- Oplysninger om ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål.  

- De handlinger skolen vil iværksætte som led i opfølgningen 

- Samt en plan for, hvordan handlingerne iværksættes og evalueres. 

Skolens bestyrelse drøfter en gang om året den gennemførte selvevaluering og lederens forslag til opfølgningsplan og godkender planen. 

Institutionen offentliggør efterfølgende selvevalueringen og opfølgningsplanen på institutionens hjemmeside. 

Opfølgningsplan 2023-24.

Det formelle grundlag for kvalitetsarbejdet på TH LANGS HF & VUC finder du her: 

- Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/497  
 

- Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (retsinformation.dk) 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/810
  
 

- Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/603 

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1375  

Evaluering af skolens undervisningsmiljø

TH. LANGS HF & VUC gennemfører inden jul hvert år den bekendtgørelsesfastsatte elevtrivselsundersøgelse på det 2-årige HF.

Informationsmateriale

Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser.

Informationsbrev om trivselsmålingen til gymnasieelever 2021

Resultaterne af elevtrivselsundersøgelsen 2021 findes under 'Skolens samlede ETU-rapport samt undervisningsmiljøvurdering'

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Resultatet af den seneste undervisningsmiljøvurdering (forår 2022) findes under 'Skolens samlede ETU-rapport samt undervisningsmiljøvurdering'

Selvevaluering af undervisningen

I henhold til bekendtgørelsen for toårigt HF, § 60, skal skolens evalueringsproces tilgodese, at: 

- Eleverne og kursister evalueres i forhold til deres  faglige niveau 

- Eleverne og kursisterne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, hvilken udviklingsproces de er i, og hvordan de fremadrettet kan forbedre sig – jf. § 63, stk. 1 og 2. 

- Den enkelte lærer er orienteret om sine kursisters faglige standpunkt, og hvordan kursisterne udvikler sig i lærerens og klassens andre fag og forløb. 

- undervisningen regelmæssigt evalueres med henblik på at vurdere valgte metoder og planlægge kommende forløb. 

- Skolens leder holder sig orienteret om resultatet af de gennemførte evalueringer. 

- Som led i den årlige selvevaluering gennemføres den årlige måling af elevernes trivsel.  Trivselsmålingen gennemføres ved at anvende det spørgeskema som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsætter indholdet af .  Jfr.§ 63. 

I henhold til bekendtgørelsen for Hf-enkeltfag gælder, at:  

- Undervisningen evaluerer løbende , så kursister, lærere og rektor/ledelsen informeres om kursisternes udbytte af undervisningen.
 

- Kursisten bliver løbende evalueret. Evalueringen skal sikre, at den enkelte kursist får et klart billede af egne styrker, svagheder og fremskridt og give grundlag for at justere undervisningen. Resultatet af evalueringen drøftes med kursisterne og anvendes til at justere undervisningens progression og niveau i forhold til kursisternes faglige formåen. 

I henhold til bekendtgørelsen for AVU gælder, at:

- Jfr. § 16: Den løbende evaluering skal sikre, at den enkelte kursist får et klart billede af egne styrker og svagheder med hensyn til fremskridt og progression inden for faglige og læringsmæssige kompetencer og skal give grundlag for at justere undervisningen. 

- Stk. 2: Resultatet af evalueringen danner grundlag for rådgivning af den enkelte kursist med hensyn til faglig udvikling og arbejdsmetoder, jf. § 4, stk. 2.Stk. 3: Den faglige rådgivning målrettes og koordineres med vejledningen til gennemførelse af uddannelsen, jf. reglerne herom. 

- Undervisningen skal løbende evalueres for at sikre, at planlægningen og gennemførelsen af undervisningen lever op til fagets mål og uddannelsens formål (jf. § 17).

- Resultatet af evalueringen drøftes med kursisterne og anvendes til at justere undervisningens progression og tilrettelæggelse i forhold til kursisternes faglige formåen. 

I forbindelse med evaluering af undervisningen er det vigtigt at skelne mellem de summative og de formative evalueringer. 

Summativ evaluering

Den enkelte HF-kursist/elev evalueres summativt ved aflevering af konkrete opgaver og projekter, ved terminsprøver og eksaminer samt ved de to årlige kursist/-elev evalueringer

Den enkelte kursist på  AVU ved afslutning af de enkelte moduler, enten ved faglig dokumentation eller prøveafholdelse, skriftlig og/eller mundtlig.
Den introducerende undervisning evalueres på afdelingsniveau samt i de konkrete holdteams. 

Formativ evaluering

- Den enkelte HF-kursist evalueres gennem faglærerens regelmæssige tilbagemeldinger, samt ved de to årlige klassemøder/lærerforsamlinger. 

- der udvælges pædagogiske temaer for året  og klasseteamet selvevaluerer gennem mindst en årlig teamsamtale med vicerektor, hvor der fokuseres på teamets interne samarbejde, samarbejdet med klassen/holdets øvrige lærere, klassens arbejde med henblik på studiekompetencer, studieaktivitet og fagligt niveau.

- den enkelte kursist på AVU evalueres gennem faglærerens løbende tilbagemeldinger. Evalueringen danner grundlag for rådgivning/vejledning af den enkelte kursist. Den faglige rådgivning koordineres med studievejledningen i forhold til gennemførelse af uddannelsen.

- For fuldtidskursister evaluerer holdteamet løbende samarbejdet omkring kursister

Evaluering af undervisningen

Der gennemføres undervisningsevaluering på alle skolens uddannelser, hvilket er et krav. Der skal ikke anvendes en bestemt metode.

Der er udviklet et særligt undervisningsevalueringsskema/koncept  på skolen tilpasser den enkelte uddannelse og som skal anvende.

Resultatet af evalueringen drøftes på klassen/holdet.  

Inddragelse af elever og kursister

- Eleverne og kursisterne er altid medinddraget i forbindelse med konklusioner på undervisningsevaluering som nævnt ovenfor. 

- Ledelsen er repræsenteret ved elev- og kursistrådsmøderne, hvor generelle problemfelter kan tages op løbende. 

- Den gennemførte ETU præsenteres for elever og kursister, og samtidig afvikles der fokusinterviews med udvalgte elever og kursister med henblik på uddybning og ikke mindst sikring af indsigt til bedre handlingsplaner. 

Skolens samlede ETU-rapport samt undervisningsmiljøvurdering

Se skolens samlede ETU-rapport samt undervisningsmiljøvurdering her:

Elevtrivselsundersøgelsen 2022

Undervisningsmiljøvurdering 2022

Elevtrivselsundersøgelsen 2021

 

 

 

Øvrige evalueringer

Trivselsundersøgelse blandt elever og kursister

Der afvikles periodiske evalueringer på to områder:

Trivselsundersøgelsen blandt elever og kursister er en periodisk evaluering og indeholder samtidig den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering. Spørgerammen udvikles af Undervisningsministeriet benyttes til elevtrivselsundersøgelsen. Se den seneste undersøgelse her:

Elevtrivselsundersøgelse 2021

Undervisningsmiljøvurdering enkeltfag 2022

Trivselsundersøgelse blandt medarbejdere

Der afvikles periodiske evalueringer på to områder:

Trivselsundersøgelse blandt medarbejdere hvert andet år til 3 år. Trivselsmålinger blandt medarbejder foregår via en professionel kapital måling udviklet af GL i samarbejde med forsker Tage Søndergaard Kristensen. Medarbejdertrivselsundersøgelsens resultater er ikke offentlig tilgængelige. Den seneste medarbejdertrivselsundersøgelse er udarbejdet i efteråret 2021.

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurderingen (APV) gennemføres hvert år i de enkelte arbejdsmiljøgrupper. APV og medarbejdertrivselsmålingerne er ikke offentligt tilgængelig. Den seneste arbejdspladsvurdering er udført efterår 2021.

Mindre evalueringer

For at sikre kvaliteten i skolens ydelser skal der selvfølgelig være plads til at lave andre evalueringer, også hvis der opstår et spontant behov.

Statistik

Et af formålene med kvalitetsudvikling og resultatvurdering er at formidle information og dokumentation om skolens praksis og målopfyldelse. Derfor har vi her samlet en række data og informationer om skolens praksis målt på kursisternes karakterer, gennemførsel og overgang til videre uddannelse.

De væsentligste tal er samlet i dokumentet "THL i tal".

Overgang til videregående uddannelse

Diagrammet i linket nedenfor viser, hvor stor en del af studenter fra TH. LANGS HF & VUC er i gang med – eller har fuldført en uddannelse 2 år efter deres HF eksamen. Tallene er opgjort i september 2 år efter eksamen.

Overgang til videre uddannelse

 

Påbegyndt, gennemført, frafald

Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference

Antal studenter og fuldførselsprocent

Her kan du se hvor mange unge der er blevet HF-student fra TH. LANGS HF & VUC i årene 2019 - 2021. Ligeledes vises fuldførselsprocenten. Klik her.

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Persondatapolitik

1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

TH. LANGS HF & VUC behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Overordnet elevadministration, herunder eksamen, SU (hvis du søger dette) mv.

2. Kategorier af personoplysninger

TH. LANGS HF & VUC behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 

Elevadministration
- CPR-nummer
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- Mailadresse

Ved ansøgning om SU kan forekomme personfølsomme data*:
*Etnicitet/oprindelsesland (ved ansøgning om ligestilling for udenlandske statsborgere)
*Forældres indkomst (for 18-19 årige)
* Helbredsoplysninger
*Særlige sociale/familiære forhold (ved ansøgning om udeboende-takst, hvor afstand fra forældres bopæl til undervisningssted ikke overstiger 20 km, eller hvor ansøger ikke er fyldt 20 år.

Se mere på SU’s hjemmeside

Derudover kan vi have brug for at indsamle og behandle fortrolige og følsomme personoplysninger om dig, fx hvis du henvender dig i studievejledningen. Disse personoplysninger kan omfatte helbredsoplysninger, oplysninger om misbrug, oplysninger om problemer i hjemmet, mv.

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

TH. LANGS HF & VUC videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

- Uddannelses- og Forskningsministeriet: til de af ministeriet anviste værktøjer for generel studieadministration, ansøgning om SU, socialpædagogisk støtte herunder hjælpemidler (SPS) mv.

- SKAT (udelukkende ved inddrivelse af restance i forbindelse med manglende aflevering af bøger)

- Navision STAT (udelukkende for fakturering af manglende aflevering af bøger mv.)

- Jobcentre, kommuner og lignende offentlige instanser – dog udelukkende hvor der foregår et konkret samarbejde om den enkelte kursist.

- Nets – ved tilmelding/køb af fag via shoppen på hjemmesiden. TH. LANGS HF & VUC opbevarer og behandler ikke selv betalingsoplysninger, da disse sendes direkte til nets.

De personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, er nødvendige for administration af dit forløb på TH. LANGS HF & VUC, herunder til uddannelses- og eksamensplanlægning, fraværsregistrering og statistik, administration og refusion af deltagerbetaling rapportering til offentlige myndigheder, samt andre lovlige formål af uddannelsesmæssig karakter. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil efter lovgivningen.

Administration af dit kursusforløb
Vi skal bruge dine personoplysninger, når vi skal oprette dig i vores IT-systemer. Herudover skal vi bruge dine personoplysninger, når vi skal administrere betaling for fag og uddannelser, modtage og refundere deltagerbetaling, SU-administration, ansøge om forskellige tilskud (fx uddannelsesstøtte, tilskud til hjælpemidler mv.), administrere fravær, kommunikere med og indberette til offentlige myndigheder.

Eksamensplanlægning
Når du skal til eksamen, bruger vi dine personoplysninger til at lave eksamensplaner og eksamenslister. Derudover skal vi udveksle dine personoplysninger med andre VUC-skoler. Blandt andet sendes dit navn og kursistnummer på en liste til censorer fra andre skoler.

Billeder
Vi gerne tage situationsbilleder fra hverdagen og events til brug for vores hjemmeside, Facebook-profil og Instagram. Du kan til enhver tid bede os om at fjerne et billede, som er lagt op på en af de nævnte sider.

Billeder kan også blive brugt til trykte medier, f.eks. flyers og brochurer, som omhandler TH. LANGS HF & VUC. Offentliggørelse af dit billede i markedsføringsmateriale sker kun, hvis du har givet tilladelse til det.

4. Opbevaring af dine personoplysninger

TH. LANGS HF & VUC opbevarer kun personoplysninger, så længe den lovmæssige hjemmel tillader det, og så længe der er brug for oplysninger for at kunne udføre de opgaver, der er forbundet med ”at drive en skole”. Vi bestræber os på, at de fleste oplysninger slettes, når en elev eller ansat ikke længere har en relation til TH. LANGS HF & VUC, eller indtil en eventuel tidsfrist for en klage er udløbet.

5. Ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via:

Nanna Skulvad
Rektor
Mail: nsk@thlangshf-vuc.dk

Ved mistanke om misbrug af dine data, se punkt 6.

 

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere skal bruge dem til de formål, som vi har beskrevet ovenfor. Som hovedregel sletter vi personoplysninger om kursister fem år efter, at du er stoppet hos TH. LANGS HF & VUC. Nogle personoplysninger slettes dog før – f.eks. optagelser fra videoovervågningen. Vi kan dog anonymisere personoplysninger og gemme dem i længere tid.

Vi gemmer eksamensbeviser i 30 år, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

6. Databeskyttelsesrådgiver

TH. LANGS HF & VUC har indgået en aftale med Herningsholm IT om en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Har du spørgsmål til dine persondata, eller mener du, de er blevet misbrugt af TH. LANGS HF & VUC, så kan du henvende dig til vores DPO:

DPO@herningsholm.dk eller på tlf. +45 25 42 48 24 el. tlf. +45 25 42 48 18.

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

8. Forbehold for ændringer

Vi forbeholder os retten til at ændre persondatapolitikken, dog altid under hensyn til gældende lovgivning.

Sociale klausuler

Der vil i forbindelse med udbud ved større byggeri og andre udbud på TH. LANGS HF & VUC blive anvendt sociale klausuler. Projektorganisationen vil blive gennemgået for at sikre, at totalentreprenøren eller dennes underleverandører beskæftiger elever i det omfang, det er muligt.

Fastholdelsesstrategi

Under revision (2023)

Se fastholdelsesstrategi

Whistleblower-ordning

Medarbejderne ved TH.LANGS HF & VUC kan benytte en whistleblowerordning, hvis der sker uregelmæssigheder, brud på lovgivningen, kritiske forhold, mm. Den konkrete procedure og mulighed for indberetning findes på skolens interne kommunikationskanaler. Der har siden etableringen af Whistleblowerordningen 17. december 2021 og til afslutning af skoleåret 2023 ikke været nogen indberetninger.

Du kan nå det endnu

Du kan stadig nå at tilmelde dig på Hf2. Du søger via optagelse.dk

Du kan altid kontakte en vejleder, hvis du har spørgsmål.

Du kan nå det endnu