Ludus Web

Bestyrelsen på TH. LANGS HF & VUC

Eksterne medlemmer:

Formand:

  • Knud Vestergaard Nielsen, formand udpeget blandt erhvervsskolerne i indgang Århus i VEU-center Østjylland.

Næstformand:

  • Jonna Frølich, næstformand udpeget af VIA University College.

Øvrige eksterne medlemmer af bestyrelsen:

  • Kristian Mikkelsen udpeget i forening af kredsen af grundskoleledere i Silkeborg Kommune.
  • Karen Aagaard udpeget af Kommunalbestyrelserne i regionen i forening.
  • Anita Jensen udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering. Den tiltrædende bestyrelse foretager selvsupplering med henblik på at sikre, at bestyrelsen rummer indsigt i aktuelle arbejdsmarkedsforhold, sociale forhold, job-politik o.l. Hvis dette krav i forvejen er opfyldt via de resterende udefrakommende medlemmer, foretager bestyrelsen selvsupplering med en person tilknyttet kulturlivet i Silkeborg Kommune.
  • Èn vakant plads som kan udpeges af bestyrelsen

Medarbejderrepræsentanter:

  • Mads Søndergaard Nordholt, HF lærer, tillidsrepræsentant HF.
  • Aksel Thuesen, Administrativ medarbejder.

Elevrepræsentanter:

  • Nuri Sheikh Othman, forperson i Elevrådet.
  • Melanie Mozart, Næstforperson i Elevrådet

Bestyrelse

TH. LANGS HF & VUC er en selvejende institution under staten, der ledes af en bestyrelse med overordnet ansvar for skolens strategi, mission og vision samt drift og virksomhed. Rektor har ansvar for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse overfor bestyrelsen.

Livet På THL 4

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter bl.a. at:

- godkende budget og regnskab
- træffe beslutning om udbud af uddannnelse, aktiviteter og kapacitet
- fastlægge retningslinjer for skolens virksomhed, herunder strategiplan
- sikre forsvarlig forvaltning af skolens midler
- ansætte og afskedige skolens leder og godkende efter indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af skolens øverige personale

Måltal for bestyrelsessammensætning

Skolens vedtægter. Se dem her.

Skolens udbud af uddannelser, bilag til vedtægternes §3.

Bestyrelsens forretningsorden. Se den her.

Bestyrelsesreferater

Dato

13.12.23

27.09.23

14.06.23

22.03.23

14.12.22

21.09.22

15.06.22

30.03.22

15.12.21

03.11.21

22.09.21

09.06.21

24.03.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat

Læs det her.

Læs det her.

Læs det her.

Læs det her.

Læs det her.

Læs det her.

Læs det her. 

Læs det her.

Læs det her.

Læs det her.

Læs det her.

Læs det her.

Læs det her

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalg

Repræsentant for private arbejdsgiver
Lars Hartvig Andersen
Direktør Elfac (formand)

Repræsentant for private arbejdstagere, udpeget af Landsorganisationen i Danmark
Jens Svenningsen
3F

Repræsentant for UU-Silkeborg Kommune
Hanne Beyer

Funktionsleder, Ungeguiden

Repræsentant for EA Dania
Kaj Aage Højgaard
Campuschef

Repræsentanter udpeget af AOF
Peter Thode Loft

Repræsentanter udpeget af FH (FOA)
PT. ubesat

Repræsentant udpeget af College 360
Henrik Toft (næstformand)
Direktør

Repræsentant for Silkeborg kommunes jobcenter
Ulla Westergaard Frederiksen

Studiestøtte- og VEU-chef THL
Vivi Madsen

Rektor på THL som sekretariat for udvalget
Nanna Skulvad

 

Forretningsorden

Læs forretningsordningen her.

Referat:

Referat af møde den 20. jan. 2021. Læs det her.

Referat af møde den 15. sep. 2021. Læs det her.